تقاضای ضعیف در بخش‌های مشتقات، همراه با رضایت از تعطیلات، بر زنجیره مواد خام بالا و عرضه آماده محدود تأثیر گذاشته است...

آخرین اخبار
ادامه اخبار