بازار کالا

درسال جهش تولید محقق شد؛

عبور پتروشیمی فن آوران از رکورد تولید سالانه منوکسید کربن و اسید استیک این مجتمع، در یک روز و انتظار برای تحقق رکورد…

ادامه اخبار
هفته نامه تحلیلی
آرشیو
آخرین اخبار
ادامه اخبار