بازار کالا

اظهار نظر مدیرعامل کارگزاری باهنر درباره قیمت پایه پتروشیمی ها؛

به علت عدم فروش محصولات پتروشیمی و هزینه انبارداری و محدودیت ظرفیت انبار مجتمع ها در هفته آتی کف قیمت هاکاهش یابد

ادامه اخبار
هفته نامه تحلیلی
آرشیو
آخرین اخبار
ادامه اخبار