نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۳ ۲- ۵۴۵۰ ۱۵۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۰۰ ۱- ۵۲۱۰ ۶۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۵۳ ۶- ۴۸۶۰ ۴۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۰ ۶۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۴۱ ۴۶+ ۴۳۴۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۱۴ ۲۲+ ۶۸۰۰ ۴۰۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۴۱ ۵- ۴۳۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۴۱ ۵- ۴۲۰۰ ۶۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۵ ۵- ۵۱۵۰ ۲۰۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۶ ۴۳- ۴۶۷۰ ۱۳۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۲۳ ۵- ۴۲۲۰ ۲۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۷۸ ۵- ۳۸۴۰ ۲۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۷۸ ۴- ۵۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۴ ۴+ ۴۶۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۵ ۰ ۴۰۱۰ ۲۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۱۰ ۶- ۷۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۲۱ ۶- ۵۵۰۰ ۱۰۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۷ ۴۷- ۴۴۸۰ ۳۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۷ ۱- ۴۵۱۰ ۱۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار