نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۵۹ ۱۸- ۴۱۵۰ ۳۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۹۷۳ ۱۶- ۶۲۰۰ ۲۵۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۸۰۵ ۱۵- ۵۶۳۰ ۱۶۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۶۲۲ ۰ ۶۴۵۰ ۷۰+
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۶۳۹ ۱۸- ۴۱۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۶۵ ۱۸- ۴۱۸۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۶۳۹ ۱۸- ۴۰۹۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۶۳۹ ۱۸- ۳۹۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۹ ۱۸- ۴۰۱۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۵ ۱۸- ۴۳۵۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۰۹ ۷- ۴۰۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۸۹ ۱۸- ۴۹۰۰ ۱۵+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۸۲۸ ۲۰۳+ ۹۶۵۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۳۳ ۱+ ۴۶۵۰ ۸۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۴۳۲ ۱۹۵- ۳۹۵۰ ۳۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۹۸۸ ۲۰- ۶۸۰۰ ۵۰+
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۷۱۸ ۱۹- ۵۸۵۰ ۲۰۰+
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۴ ۵+ ۴۳۴۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۹۴ ۵۵+ ۴۴۱۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار