کد خبر : 2303

مصرف طی دوره (شبریز)

شرح

واحد

پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مقدار)

نرخ

پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مبلغ)

نفت خام

بشکه

۴۰۱۵۰۰۰۰

۱۰۰۵۷۴۲۴۲

موادافزودنی به بنزین(MTBE,PG ,....)

مترمکعب

۴۵۸۰۰

۲۰۷۱۳۴۲۸

۹۴۸۶۷۵

جمع

۱۰۱۵۲۲۹۱۷

مصرف طی دوره (شبریز)

شرح

واحد

پیش بینی سال منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱(مقدار)

نرخ

پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (مبلغ)

درصد تغییر

نفت خام

بشکه

۴۰۲۲۵۱۷۷

۵۱۰۸۶۲۱۵

۹۶٫۸۷

موادافزودنی به بنزین(MTBE,PG ,....)

مترمکعب

۱۰۱۲۰۳

۹۹۱۴۰۱۴

۱۰۰۳۳۲۸

۵٫۴۵-

جمع

۵۲۰۸۹۵۴۳

۹۴٫۹

میزان درصد رشد

نرخ جدید

EPS بودجه

EPS کارشناسی

۱۰۰%

-

۳۸۵۴

۳۴۷۳

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار