کد خبر : 2259

حمید گلپاشا- قطع یارانه پالایشگاه ها و منظور کردن هزینه ماده اکتان افزا از سوی پالایش و پخش به حساب پالایشگاه ها، سود آنها را کاهش خواهد داد.

مصرف طی دوره (شراز)

شرح

واحد

پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مقدار)

نرخ

پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مبلغ)

نفت خام

مترمکعب

۲۸۸۷۳۲۴

۴۵۶۷۵۴۸۹

میعانات گازی

مترمکعب

۳۲۱۵۹۷

۱۴۶۹۳۳۹۹

۴۷۲۵۳۵۳

جمع

۵۰۴۰۰۸۴۲

مصرف طی دوره (شراز)

شرح

واحد

پیش بینی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱(مقدار)

نرخ

پیش بینی سال منتهی به

۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (مبلغ)

درصد تغییر

نفت خام

مترمکعب

۳۱۴۹۸۱۳

۲۵۱۴۶۹۱۸

۸۱٫۶۳

میعانات گازی

مترمکعب

۳۵۰۸۳۳

۷۴۰۲۷۴۷

۲۵۹۷۱۲۸

۸۱٫۹۵

جمع

۲۷۷۴۴۰۴۶

۸۱٫۶۶

میزان درصد رشد

نرخ جدید

EPS بودجه

EPS کارشناسی

۲۰%

-

۳۶۲۶

۲۹۱۳

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار