کد خبر : 2268

مجمع تولیدی محصول قیمت تغییر
اروند آب ژاول ۹۷ -
اروند سودمایع ۱۳۷ -
اروند HCL ۱۰۳ -
اروند EDC ۳۱۶ -
برزویه پارازایلین ۱۳۵۸ -
برزویه اورتوزایلین ۱۳۶۵ -
برزویه زایلین مخلوط ۱۱۴۲ -
برزویه بنزن ۱۲۲۳ -
بندرامام گاز پروپان ۷۵۴ -
بندرامام گاز بوتان ۷۹۶ -
بندرامام LPG ۷۷۹ -
بندرامام زایلین مخلوط ۱۱۴۲ -
بندرامام گاز مایع صنعتی ۷۸۸ -
بندرامام بنزن ۱۲۲۳ -
بندرامام سودمایع ۱۳۷ -
بندرامام آب ژاول ۹۷ -
بندرامام اسیدکلریدریک ۱۰۳ -
بندرامام برش سنگین نفتالیندار ۴۷۹ -
بوعلی سینا پارازایلین ۱۳۵۸ -
بوعلی سینا اورتوزایلین ۱۳۶۵ -
بوعلی سینا زایلین مخلوط ۱۱۴۲ -
بوعلی سینا بنزن ۱۲۲۳ -
بوعلی سینا آروماتیک سنگین ۱۰۴۱ -
بیستون HAB ۱۲۴۸ -
بیستون LAB ۱۷۸۲ -
پارس بنزن ۱۲۲۳ -
پارس تولوئن ۱۰۹۸ -
پارس استایرن منومر ۱۶۱۸ -
جم CFO ۴۷۹ -
خراسان آمونیاک مایع ۵۴۸ -
خراسان محلول آمونیاک ۱۳۷ -
خراسان کریستال ملامین ۱۴۶۰ -
خراسان گاز آمونیاک ۵۴۹ -
خراسان اوره صنعتی ۳۶۰ -
خوزستان اپوکسی رزین مایع k6 ۲۸۶۷ -
خوزستان اپوکسی رزین جامدE1X75 ۲۴۸۲ -
خوزستان اپوکسی رزین جامدLCE1X75 ۲۴۸۲ -
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 ۲۸۸۷ -
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 ۲۸۶۷ -
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 ۲۸۳۴ -
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 ۲۸۳۴ -
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL ۳۰۳۸ -
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL ۲۹۴۴ -
رازی گوگرد ۱۳۳ -
رازی محلول آمونیاک ۲۵ -
رازی دی آمونیوم فسفات ۵۰۸ -
رازی اوره صنعتی ۳۶۰ -
رازی میعانات گازی ۶۴۸ -
رازی اسید سولفوریک ۷۰ -
شازند منو اتانول آمین MEA ۱۳۹۳ -
شازند دی اتانول آمین DEA ۱۳۵۳ -
شازند تری اتانول آمین TEA ۱۵۳۹ -
شازند دی اتیل هگزانول TEH ۱۴۰۸ -
شازند MEG ۹۳۴ -
شازند DEG ۱۰۲۳ -
شازند VAM ۹۶۸ -
شازند ایزوبوتانول ۱۰۴۰ -
شازند نرمال بوتانول ۱۳۹۹ -
شازند CFO ۴۷۹ -
تندگویان اسید ترفتالیک ۱۰۲۹ -
شیراز اسید نیتریک ۲۷۶ -
شیراز آمونیاک مایع ۵۴۹ -
شیراز گاز آمونیاک ۵۴۸ -
شیراز اوره صنعتی ۳۶۰ -
شیراز کربنات سدیم سنگین ۲۰۵ -
شیراز کربنات سدیم سبک ۱۸۰ -
شیراز آرگون ۷۳۷ -
شیراز جوش شیرین ۳۰۱ -
شیراز محلول آمونیاک ۱۳۷ -
شیراز متانول ۳۱۷ -
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی ۲۲۲ -
فجر آرگون ۷۳۷ -
فن آوران اسید استیک ۴۱۴ -
فن آوران متانول ۳۱۷ -
مارون MEG ۹۳۴ -
مارون DEG ۱۰۲۳ -
کارون تولوئن دی ایزوسیائات ۸۳۰۰ (کیلو/تومان)
زاگرس متانول ۳۱۷ -
امیرکبیر CFO ۴۷۸ -
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع ۵۴۹ -
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله ۳۶۰ -
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران LAB ۱۷۸۲ -

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار