کد خبر : 9940

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۷۰۰۱۰ ۱٫۰۹-
پ اصفهان ۲۹۶۰۱ ۶٫۳۰-
پ تبریز ۲۵۰۰۰ ۲٫۸۱
پ شیراز ۲۲۰۰۰ ۵٫۶-
پ لاوان ۲۵۵۵۵ ۱٫۳۴-
پ بندرعباس ۱۴۵۲۰ ۴٫۴۷-
نفت پارس ۴۷۴۳۷ ۱٫۹۷-
نفت بهران
ایرانول ۱۶۸۷۰ ۱٫۲۳-
نفت پاسارگاد ۳۰۵۰۰ ۴٫۳-
ونفت ۳۷۵۷ ۷٫۸-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار