کد خبر : 10630

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۸۰۰۰۰ ۲۱۶۳٫۰۰
پ اصفهان ۲۸۹۰۰ ۲۳۵٫۰۰
پ تبریز ۲۶۵۰۱ ۴۱۹٫۰۰-
پ شیراز ۲۱۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰-
پ لاوان ۳۱۹۰۰ ۱۵۱۹٫۰۰
پ بندرعباس ۱۴۰۲۰ ۹۸٫۰۰-
نفت پارس ۴۳۰۰۰ ۳۱۲٫۰۰
نفت بهران
ایرانول ۱۹۱۶۰ ۸۶۰٫۰۰
نفت پاسارگاد ۳۵۸۲۰ ۱۵۸۳٫۰۰
ونفت ۳۶۶۱ ۱۴۰٫۰۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار