کد خبر : 13332

petroshimi0

پتروتحلیل- با تصویب دولت، واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی اقدام کنند از تخفیف بهای گاز مصرفی برخوردار می شوند. بر اساس این مصوبه به منظور تحقق نرخ بازده داخلی، واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی طی سال ۱۳۹۳ اقدام کنند، از تخفیف هایی در بهای گاز مصرفی بر خوردار می شوند.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین نامه اجرایی جزء یاد شده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، به منظور تحقق نرخ بازده داخلی مذکور در جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واحدهای پتروشیمی که نسبت به سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دستی (واحدهای صنعتی که از مواد و محصولات تولیدی واحدهای پتروشیمی (مصرف کننده خوراک گاز طبیعی) به عنوان ماده اولیه استفاده می کنند و یا واحدهای زنجیره پایین تر تا قبل از صنایع تولید کننده کالاهای نهایی) طی سال ۱۳۹۳ اقدام کنند، از تخفیف هایی در بهای گاز مصرفی بر خوردارمی شوند.

بر این اساس، درصورتی که سرمایه گذاری درمناطق کمتر توسعه یافته با رعایت مکان یابی وزارت نفت، واقع شده و اشتغال زایی (ایجاد حداقل یک شغل مستقیم به ازای هر ۵ میلیارد ریال سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی یا پایین دستی آن و با حداقل سقف سرمایه گذاری کل پانصد میلیارد ریال) موضوع این آیین نامه را نیز ایجاد کند، از تخفیف سی در صدی در هر مترمکعب برخوردار می شوند.

همچنین در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته(موضوع تصویب نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ موزخ ۱۳۸۸٫۰۴٫۱۰ و اصلاحات آن) با رعایت مکان یابی وزارت نفت صورت پذیرد، از تخفیف بیست در صدی درهرمتر مکعب برخوردار می شود.

بر اساس این مصوبه، در صورتی که سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته صورت پذیرد، از تخفیف ۱۰ درصدی در هر متر مکعب برخوردار می شوند. همچنین وزارت نفت مکلف است تا پایان خرداد سال ۱۳۹۳، نقاط مستعد سرمایه گذاری را از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کند.

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳٫۰۲٫۱۴ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

جزء (۳) بند (ق) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین می شود که از سیزده (۱۳) سنت در هر متر مکعب کمتر نشود. همچنین به منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعالان اقتصادی به توسعه سرمایه گذاری در صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغال زایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت مکان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را به صورت پلکانی به گونه ای تخفیف دهد که نرخ بازده داخلی ارزی سرمایه گذار تا سی درصد (۳۰ درصد) باشد. آئین نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر اساس شاخص های ترکیبی فوق ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار