قیمت پلی اتیلن

عنوان زمان نوع تولیدکننده قیمت تغییرات تغییرات بر حسب درصد نمودار آرشیو
{{ item.title }}  
{{ allItemSubItemsData[subitem.id].date }}  
{{ subitem.title }}  
{{ subitem.producer }}  
{{ allItemSubItemsData[subitem.id].price }} {{ allItemSubItemsData[subitem.id].symbol }}   -  
{{ allItemSubItemsData[subitem.id].change }}  
{{ allItemSubItemsData[subitem.id].percent_change }} %