کد خبر : 7148

مجمع تولیدی محصول قیمت میانگین شهریور قیمت میانگین مهر تغییر
آریاساسول LF0100 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
آریاساسول LH0030 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
آریاساسول LP0470KJ ۱۴۹۲ ۱۵۲۸ ۳۶+
آریاساسول HB5020 ۱۴۸۰ ۱۴۹۹ ۱۹+
آریاساسول HCH5110 ۱۴۶۰ ۱۴۷۸ ۱۸+
آریاساسول MF3713 ۱۴۶۰ ۱۴۷۸ ۱۸+
اروند PVCS6532 ۱۰۱۵ ۱۰۲۴ ۹+
اروند PVCS7042 ۱۱۱۷ ۱۱۲۶ ۹+
امیرکبیر LD2420H ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
امیرکبیر EX5 ۱۴۵۰ ۱۴۷۶ ۲۶+
امیرکبیر (EX3(PE100 ۱۵۱۰ ۱۵۲۰ ۱۰+
امیرکبیر LL0209AA ۱۴۴۲ ۱۴۷۳ ۳۱+
آبادان PVCs57 ۱۱۱۷ ۱۱۲۶ ۹+
آبادان PVCs60 ۱۰۶۶ ۱۰۲۵ ۴۱-
آبادان PVCs65 ۱۰۱۵ ۱۰۲۴ ۹+
بندرامام SBR1502 ۱۶۱۳ ۱۷۴۴
بندرامام SBR1712 ۱۵۰۴ ۱۶۰۵ ۱۰۱+
بندرامام HI0500 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
بندرامام HI0500UA ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
بندرامام HD0035 ۱۴۸۰ ۱۴۹۹ ۱۹+
بندرامام LH0075 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
بندرامام LF0200 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
بندرامام PVCs6058 ۱۰۶۶ ۱۰۷۵ ۹+
بندرامام PVC6558 ۱۰۱۵ ۱۰۲۴ ۹+
بندرامام PVC7054 ۱۱۱۷ ۱۱۲۶ ۹+
پلی پروپیلن جم EP332L ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
پلی پروپیلن جم HP525J ۱۵۰۵ ۱۵۲۵ ۲۰+
پلی پروپیلن جم HP422H ۱۵۰۵ ۱۵۲۵ ۲۰+
پلی پروپیلن جم HP510L ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
پلی پروپیلن جم HP502p ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
پلی پروپیلن جم HP550J ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
پلی پروپیلن جم EP548R ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
پلی پروپیلن جم EP440L ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
پلی پروپیلن جم RP340N ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
پلی نار Sf060 ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
پلی نار SF1160 ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
پلی نار PYI250 ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
تبریز HIPS7240 ۲۰۰۸ ۱۹۷۴ ۳۴-
تبریز GPPS1540 ۱۹۴۰ ۱۹۱۹ ۳۱-
تبریز GPPS1160 ۲۲۸۹ ۲۲۶۴ ۲۵-
تبریز EPS100 ۱۹۴۶ ۱۹۴۸ ۲+
تبریز EPS200 ۱۹۴۶ ۱۹۴۸ ۲+
تبریز EPS300 ۱۹۴۶ ۱۹۴۸ ۲+
تبریز EPS400 ۱۹۰۸ ۱۹۱۰ ۲+
تبریز EPS500 ۱۹۰۸ ۱۹۱۰ ۲+
تبریز LL209AA ۱۴۴۲ ۱۴۷۳ ۳۱+
تبریز LL220AA ۱۴۴۲ ۱۴۷۳ ۳۱+
تبریز LL220KJ ۱۴۶۲ ۱۴۹۳ ۳۱+
تبریز MD3840UV ۱۵۲۲ ۱۵۴۲ ۲۰+
تبریز HDEA6070 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
تبریز HDUA6070 ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
تبریز HDEA5218 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
تبریز HDUA5218 ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
تبریز HD5030SA ۱۵۶۶ ۱۵۸۶ ۲۰+
تبریز HD5030EA ۱۵۴۶ ۱۵۶۶ ۲۰+
تبریز HD4440EA ۱۵۰۲ ۱۵۲۲ ۲۰+
تبریز HD4440UA ۱۵۴۲ -
تبریز HDEA6040 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
تبریز HDUA6040 ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
جم HDBL3 ۱۴۸۰ ۱۴۹۹ ۱۹+
جم HD60507 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
جم HD60507UV ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
جم HD52518 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
جم HD52618UV ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
جم (EX3(PE100 ۱۵۱۰ ۱۵۲۰ ۱۰+
خوزستان PGPC1822 ۲۴۴۲ ۲۴۸۶ ۴۴+
خوزستان PGPC0712 ۲۴۴۲ ۲۴۸۶ ۴۴+
خوزستان PGPC1218 ۲۴۴۲ ۲۴۸۶ ۴۴+
خوزستان PGPC0407 ۲۴۴۲ ۲۴۸۶ ۴۴+
خوزستان PGPC2230 ۲۴۴۲ ۲۴۸۶ ۴۴+
رجال RG3212E ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
رجال RG1101s ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
رجال RG1101P ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
رجال RG1104 ۱۵۰۵ ۱۵۲۵ ۲۰+
رجال RG1102 ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
شازند PP-ARP 230 ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
شازند PP R 40 ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
شازند PP R 60 ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
شازند PP-HP 550 J ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
شازند PP-HD 552 R ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
شازند PP-V30s ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
شازند HD-5620EA ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
شازند (EX3(PE80 ۱۵۰۰ ۱۵۱۰ ۱۰+
شازند HD-EX5 ۱۴۶۰ ۱۴۷۸ ۱۸+
شازند HD-BL3 ۱۴۸۰ ۱۴۹۹ ۱۹+
شازند MD 3840 UA ۱۵۲۲ ۱۵۴۲ ۲۰+
شازند PBR 1220 ۱۶۴۵ ۱۷۵۵ ۱۱۰+
شازند LL 209 KJ ۱۴۶۲ ۱۴۹۳ ۳۱+
شازند LL 209 AA ۱۴۴۲ ۱۴۷۳ ۳۱+
تندگویان PET BG 845 ۱۵۲۷ ۱۵۲۴ ۳-
تندگویان PET BG841 ۱۵۲۷ ۱۵۲۴ ۳-
تندگویان PET BG825 ۱۴۹۲ ۱۴۸۹ ۳-
تندگویان PET BG821 ۱۴۹۲ ۱۴۸۹ ۳-
تندگویان PET BG800 ۱۴۵۶ ۱۴۵۳ ۳-
تندگویان PET BG805 ۱۴۵۶ ۱۴۵۳ ۳-
تندگویان PET BG781 ۱۴۲۱ ۱۴۱۸ ۳-
تندگویان PET BG785 ۱۴۲۱ ۱۴۱۸ ۳-
تندگویان PET BG761 ۱۳۹۹ ۱۳۹۷ ۲-
تندگویان PET BG732 ۱۳۷۸ ۱۳۷۵ ۳-
تندگویان آمورف PET ۱۳۷۲ ۱۳۷۰ ۳-
تندگویان PET TG645 ۱۳۷۸ ۱۳۸۱ ۳+
تندگویان PET TG641 ۱۳۷۸ ۱۳۸۱ ۳+
تندگویان PET TG621 ۱۳۵۷ ۱۳۶۰ ۳+
تندگویان PET TGSB ۱۴۳۳ ۱۴۳۶ ۳+
غدیر PVC-s65 ۱۰۱۵ ۱۰۲۴ ۹+
غدیر PVC-s57 ۱۱۱۷ ۱۱۲۶ ۹+
لاله LD 2102TX00 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
لاله LD 2101 TN 47 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
لاله LD 1922 T ۱۴۹۲ ۱۵۲۸ ۳۶+
لاله LD 2404 TC47 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
لاله LD 2004 TC00 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
لاله LD 2100TN00 ۱۴۷۲ ۱۵۰۸ ۳۶+
مارون HD-EX5 ۱۴۶۰ ۱۴۷۸ ۱۸+
مارون HD-I4 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
مارون HD-I4 UV ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
مارون PP-C30S ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
مارون PP-Z30S ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
مارون PP-Z30G ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
مارون PP-X30G ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
مارون pp-MR230C ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
مارون PP-EP1X35AF ۱۵۰۵ ۱۵۲۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZH515MA ۱۵۶۵ ۱۵۸۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZH 525J ۱۵۰۵ ۱۵۲۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZR 230C ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZB 332C ۱۶۹۵ ۱۷۱۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZH 550L ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZH 550J ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZH 500M ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZH 520J ۱۵۰۵ ۱۵۲۵ ۲۰+
نوید زرشیمی ZH 552R ۱۴۹۵ ۱۵۱۵ ۲۰+
مهر HD 7000F ۱۴۶۰ ۱۴۷۸ ۱۸+
پلیمر کرمانشاه HD-I3 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
پلیمر کرمانشاه HD-I4 ۱۴۵۰ ۱۴۶۹ ۱۹+
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV ۱۴۷۰ ۱۴۸۹ ۱۹+
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 ۱۵۲۰ - ۸+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار