کد خبر 3747

مجمع تولیدی محصول قیمت میانگین خرداد قیمت منتهی به ۲۶ تیر درصد تغییر
آریاساسول LF0190 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
آریاساسول LH0030 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
آریاساسول LP0470KJ ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
آریاساسول HB5020 ۱۴۷۱ ۱۴۷۱ ۰
آریاساسول HCH5110 ۱۴۵۲ ۱۴۵۲ ۰
آریاساسول MF3713 ۱۴۵۲ ۱۴۵۲ ۰
اروند PVCS6532 ۱۰۲۲ ۱۰۲۲ ۰
اروند PVCS7042 ۱۱۲۴ ۱۱۲۴ ۰
امیرکبیر LD2420H ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
امیرکبیر EX5 ۱۴۵۲ ۱۴۵۲ ۰
امیرکبیر (EX3(PE100 ۱۴۹۹ ۱۴۹۹ ۰
امیرکبیر LL0209AA ۱۴۱۶ ۱۴۱۶ ۰
آبادان PVCs57وPVCS70 ۱۱۲۴ ۱۱۲۴ ۰
آبادان PVCs60 ۱۰۷۳ ۱۰۷۳ ۰
آبادان PVCs65 ۱۰۲۲ ۱۰۲۲ ۰
بندرامام SBR1502 ۲۰۰۰ ۱۶۴۵
بندرامام SBR1712 ۱۸۹۰ ۱۵۴۵ ۱۸-
بندرامام HI0500 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
بندرامام HI0500UA ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
بندرامام HD0035 ۱۴۷۱ ۱۴۷۱ ۰
بندرامام LH0075 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
بندرامام LF0200 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
بندرامام PVCs6058 ۱۰۷۳ ۱۰۷۳ ۰
بندرامام PVC6558 ۱۰۲۲ ۱۰۲۲ ۰
بندرامام PVC7054 ۱۱۲۴ ۱۱۲۴ ۰
پلی پروپیلن جم EP332L ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
پلی پروپیلن جم HP525J ۱۴۷۸ ۱۴۷۸ ۰
پلی پروپیلن جم HP422H ۱۴۷۸ ۱۴۷۸ ۰
پلی پروپیلن جم HP510L ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
پلی پروپیلن جم HP502p ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
پلی پروپیلن جم HP550J ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
پلی پروپیلن جم EP548R ۱۶۱۵ ۱۶۶۸ ۳+
پلی پروپیلن جم EP440L ۱۶۱۵ ۱۶۶۸ ۳+
پلی پروپیلن جم RP340N ۱۶۱۵ ۱۶۶۸ ۳+
پلی نار Sf060 ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
پلی نار SF1160 ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
پلی نار PYI250 ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
تبریز HIPS7240 ۱۹۵۰ ۱۹۵۰ ۰
تبریز GPPS1540 ۱۸۵۱ ۱۸۵۱ ۰
تبریز GPPS1160 ۲۱۸۴ ۲۱۸۴ ۰
تبریز EPS100 ۱۸۶۶ ۱۸۶۶ ۰
تبریز EPS200 ۱۸۶۶ ۱۸۶۶ ۰
تبریز EPS300 ۱۸۶۶ ۱۸۶۶ ۰
تبریز EPS400 ۱۸۲۹ ۱۸۲۹ ۰
تبریز EPS500 ۱۸۲۹ ۱۸۲۹ ۰
تبریز LL209AA ۱۴۱۶ ۱۴۱۶ ۰
تبریز LL220AA ۱۴۱۶ ۱۴۱۶ ۰
تبریز LL220KJ ۱۴۳۶ ۱۴۳۶ ۰
تبریز MD3840UV ۱۵۱۳ ۱۵۱۳ ۰
تبریز HDEA6070 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
تبریز HDUA6070 ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
تبریز HDEA5218 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
تبریز HDUA5218 ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
تبریز HD5030SA ۱۵۵۶ ۱۵۵۶ ۰
تبریز HD5030EA ۱۵۳۶ ۱۵۳۶ ۰
تبریز HD4440EA ۱۴۳۳ ۱۴۹۳ ۴+
تبریز HD4440UA ۱۵۱۳ ۱۵۱۳ ۰
تبریز HDEA6040 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
تبریز HDUA6040 ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
جم HDBL3 ۱۴۷۱ ۱۴۷۱ ۰
جم HD60507 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
جم HD60507UV ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
جم HD52518 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
جم HD52618UV ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
جم (EX3(PE100 ۱۴۹۹ ۱۴۹۹ ۰
خوزستان PGPC1822 ۲۵۰۸ ۲۵۰۸ ۰
خوزستان PGPC0712 ۲۵۰۸ ۲۵۰۸ ۰
خوزستان PGPC1218 ۲۵۰۸ ۲۵۰۸ ۰
خوزستان PGPC0407 ۲۵۰۸ ۲۵۰۸ ۰
خوزستان PGPC2230 ۲۵۰۸ ۲۵۰۸ ۰
رجال RG3212E ۱۶۶۸ ۱۶۶۸ ۰
رجال RG1101s ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
رجال RG1101P ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
رجال RG1104 ۱۴۷۸ ۱۴۷۸ ۰
رجال RG1102 ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
شازند PP-ARP 230 ۱۶۶۸ ۱۶۶۸ ۰
شازند PP R 40 ۱۶۱۵ ۱۶۱۵ ۰
شازند PP R 60 ۱۶۱۵ ۱۶۱۵ ۰
شازند PP-HP 550 J ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
شازند PP-HD 552 R ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
شازند PP-V30s ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
شازند HD-5620EA ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
شازند (EX3(PE80 ۱۴۶۵ ۱۴۸۹ ۲+
شازند HD-EX5 ۱۴۵۲ ۱۴۵۲ ۰
شازند HD-BL3 ۱۴۷۱ ۱۴۷۱ ۰
شازند MD 3840 UA ۱۵۱۳ ۱۵۱۳ ۰
شازند PBR 1220 ۲۱۱۰ ۱۷۳۳ ۱۸-
شازند LL 209 KJ ۱۴۳۶ ۱۴۳۶ ۰
شازند LL 209 AA ۱۴۱۶ ۱۴۱۶ ۰
تندگویان PET BG 845 ۱۵۱۷ ۱۵۱۷ ۰
تندگویان PET BG841 ۱۵۱۷ ۱۵۱۷ ۰
تندگویان PET BG825 ۱۴۸۲ ۱۴۸۲ ۰
تندگویان PET BG821 ۱۴۸۲ ۱۴۸۲ ۰
تندگویان PET BG800 ۱۴۴۶ ۱۴۴۶ ۰
تندگویان PET BG805 ۱۴۴۶ ۱۴۴۶ ۰
تندگویان PET BG781 ۱۴۱۱ ۱۴۱۱ ۰
تندگویان PET BG785 ۱۴۱۱ ۱۴۱۱ ۰
تندگویان PET BG761 ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۰
تندگویان PET BG732 ۱۳۶۹ ۱۳۶۹ ۰
تندگویان آمورف PET ۱۳۶۳ ۱۳۶۳ ۰
تندگویان PET TG645 ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ ۰
تندگویان PET TG641 ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ ۰
تندگویان PET TG621 ۱۳۳۱ ۱۳۳۱ ۰
تندگویان PET TGSB ۱۴۰۵ ۱۴۰۵ ۰
غدیر PVC-s65 ۱۰۲۲ ۱۰۲۲ ۰
غدیر PVC-s57 ۱۱۲۴ ۱۱۲۴ ۰
لاله LD 2102TX00 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
لاله LD 2101 TN 47 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
لاله LD 1922 T ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
لاله LD 2404 TC47 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
لاله LD 2004 TC00 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
لاله LD 2100TN00 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
مارون HD-EX5 ۱۴۵۲ ۱۴۵۲ ۰
مارون HD-I4 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
مارون HD-I4 UV ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
مارون PP-C30S ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
مارون PP-Z30S ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
مارون PP-Z30G ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
مارون PP-X30G ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
مارون pp-MR230C ۱۶۶۸ ۱۶۶۸ ۰
مارون PP-EP1X35AF ۱۴۷۸ ۱۴۷۸ ۰
نوید زرشیمی ZH515MA ۱۵۳۸ ۱۵۳۸ ۰
نوید زرشیمی ZH 525J ۱۴۷۸ ۱۴۷۸ ۰
نوید زرشیمی ZR 230C ۱۶۶۸ ۱۶۶۸ ۰
نوید زرشیمی ZB 332C ۱۶۶۸ ۱۶۶۸ ۰
نوید زرشیمی ZH 550L ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
نوید زرشیمی ZH 550J ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
نوید زرشیمی ZH 500M ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
نوید زرشیمی ZH 520J ۱۴۷۸ ۱۴۷۸ ۰
نوید زرشیمی ZH 552R ۱۴۶۸ ۱۴۶۸ ۰
مهر HD 7000F ۱۴۵۲ ۱۴۵۲ ۰
پلیمر کرمانشاه HD-I3 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
پلیمر کرمانشاه HD-I4 ۱۴۴۱ ۱۴۴۱ ۰
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV ۱۴۶۱ ۱۴۶۱ ۰
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 ۱۵۱۲ ۱۵۱۲ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار