کد خبر : 2264

مجمع تولیدی محصول قیمت تغییر
آریاساسول LF0190 ۱۴۰۱ -
آریاساسول LH0030 ۱۴۰۱ -
آریاساسول LP0470KJ ۱۴۲۱ -
آریاساسول HB6020 ۱۴۵۰ -
آریاساسول HCH6110 ۱۴۲۹ -
آریاساسول MF3713 ۱۴۲۹ -
اروند PVC86532 ۹۴۴ -
اروند PVCE7242 ۱۳۲۱ -
امیرکبیر LD2420H ۱۴۰۱ -
امیرکبیر EX5 ۱۴۲۹ -
امیرکبیر (EX3(PE100 ۱۴۸۱ -
آبادان LL0209AA ۱۴۱۰ -
آبادان PVCs57 ۱۰۳۸ -
آبادان PVCs65 ۹۴۴ -
بندرامام PVCs70 ۱۰۳۸ -
بندرامام SBR1502 ۲۰۵۸ -
بندرامام SBR1712 ۱۹۳۲ -
بندرامام HI0500 ۱۴۰۰ -
بندرامام HI0500UA ۱۴۲۰ -
بندرامام HD0036 ۱۴۵۰ -
بندرامام LH0075 ۱۴۰۱ -
بندرامام LF0200 ۱۴۰۱ -
بندرامام PVCs6058 ۹۹۱ -
بندرامام PVC6558 ۹۴۴ -
بندرامام PVC5074 ۱۰۳۸ -
پلی پروپیلن جم EP332L ۱۴۶۳ -
پلی پروپیلن جم HP525J ۱۴۷۳ -
پلی پروپیلن جم HP422H ۱۴۷۳ -
پلی پروپیلن جم HP510L ۱۴۶۳ -
پلی پروپیلن جم HP502R ۱۴۶۳ -
پلی پروپیلن جم HP550J ۱۴۶۳ -
پلی پروپیلن جم EP548R ۱۶۰۳ -
پلی پروپیلن جم EP440L ۱۶۰۳ -
پلی پروپیلن جم RP340N ۱۶۰۳ -
پلی نار Sf060 ۱۴۶۳ -
پلی نار SF1160 ۱۴۶۳ -
پلی نار PYI260 ۱۴۶۳ -
تبریز HIPS7240 ۱۹۰۸ -
تبریز GPPS1540 ۱۸۱۱ -
تبریز GPPS1160 ۲۱۳۷ -
تبریز EPS100 ۱۸۵۵ -
تبریز EPS200 ۱۸۵۵ -
تبریز EPS300 ۱۸۵۵ -
تبریز EPS400 ۱۸۱۹ -
تبریز EPS500 ۱۸۱۹ -
تبریز LL209AA ۱۴۱۰ -
تبریز LL220AA ۱۴۳۰ -
تبریز LL220KJ ۱۴۱۰ -
تبریز MD3840UV ۱۴۳۰ -
تبریز HDEA6070 ۱۴۷۰ -
تبریز HDUV6070 ۱۴۰۰ -
تبریز HDEA5218 ۱۴۲۰ -
تبریز HDUA6218 ۱۴۰۰ -
تبریز HD5030SA ۱۴۲۰ -
تبریز HD5030EA ۱۵۱۲ -
تبریز HD4440EA ۱۴۹۲ -
تبریز HD4440UA ۱۴۵۰ -
تبریز HDEA6040 ۱۴۰۰ -
تبریز HDUA6040 ۱۴۲۰ -
جم HDBL3 ۱۴۵۰ -
جم HD60507 ۱۴۰۰ -
جم HD60507UV ۱۴۲۰ -
جم HD52618 ۱۴۰۰ -
جم HD52618UV ۱۴۲۰ -
جم (EX3(PE100 ۱۴۸۱ -
خوزستان PGPC1822 ۲۵۷۵ -
خوزستان PGPC0712 ۲۵۷۵ -
خوزستان PGPC1214 ۲۵۷۵ -
خوزستان PGPC0407 ۲۵۷۵ -
خوزستان PGPC2230 ۲۵۷۵ -
رجال RG3212E ۱۶۶۳ -
رجال RG11018 ۱۴۶۳ -
رجال RG1101P ۱۴۶۳ -
رجال RG1104 ۱۴۷۳ -
رجال RG1102 ۱۴۶۳ -
شازند PP-ARP 230 ۱۶۶۳ -
شازند PP R 40 ۱۶۶۳ -
شازند PP R 50 ۱۶۶۳ -
شازند PP-HP 550 J ۱۴۶۳ -
شازند PP-HD 552 R ۱۴۶۳ -
شازند PP-VJ09 ۱۴۶۳ -
شازند HD-6820EA ۱۴۰۰ -
شازند HD-EX3(PE80) ۱۴۷۱ -
شازند HD-EX5 ۱۴۲۹ -
شازند HD-BL3 ۱۴۵۰ -
شازند MD 3840 UA ۱۴۷۰ -
شازند PBR 1220 ۲۱۹۵ -
شازند LL 209 KJ ۱۴۳۰ -
شازند LL 209 AA ۱۴۱۰ -
تندگویان PET BG 845 ۱۵۱۱ -
تندگویان PET BG841 ۱۵۱۱ -
تندگویان PET BG825 ۱۴۷۶ -
تندگویان PET BG821 ۱۴۷۶ -
تندگویان PET BG800 ۱۴۴۱ -
تندگویان PET BG805 ۱۴۴۱ -
تندگویان PET BG781 ۱۴۰۶ -
تندگویان PET BG785 ۱۴۰۶ -
تندگویان PET BG781 ۱۳۸۵ -
تندگویان PET BG732 ۱۳۶۴ -
تندگویان آمورف PET ۱۳۵۸ -
تندگویان PET TG645 ۱۳۵۲ -
تندگویان PET TG841 ۱۳۵۲ -
تندگویان PET TG821 ۱۳۳۲ -
تندگویان PET TGSB ۱۴۰۷ -
غدیر PVC-s65 ۹۴۴ -
غدیر PVC-s67 ۱۰۳۸ -
لاله LD 2102TX00 ۱۴۰۱ -
لاله LD 2101 TN 47 ۱۴۰۱ -
لاله LD 1922 T ۱۴۲۱ -
لاله LD 2404 TC47 ۱۴۰۱ -
لاله LD 2004 TC00 ۱۴۰۱ -
لاله LD 2100TN00 ۱۴۰۱ -
مارون HD-EX5 ۱۴۲۹ -
مارون HD-I4 ۱۴۰۰ -
مارون HD-I4 UV ۱۴۲۰ -
مارون PP-C30S ۱۴۶۳ -
مارون PP-Z30S ۱۴۶۳ -
مارون PP-Z30G ۱۴۶۳ -
مارون PP-X30G ۱۴۶۳ -
مارون pp-MR230C ۱۶۶۳ -
مارون PP-EP1X36AF ۱۴۷۳ -
نوید زرشیمی ZH515MA ۱۵۳۳ -
نوید زرشیمی ZH 625J ۱۴۷۳ -
نوید زرشیمی ZR 230C ۱۶۶۳ -
نوید زرشیمی ZB 332C ۱۶۶۳ -
نوید زرشیمی ZH 550L ۱۴۶۳ -
نوید زرشیمی ZH 550J ۱۴۶۳ -
نوید زرشیمی ZH 500M ۱۴۶۳ -
نوید زرشیمی ZH 620J ۱۴۷۳ -
نوید زرشیمی ZH 552R ۱۴۶۳ -
مهر HD 7000F ۱۴۲۹ -
پلیمر کرمانشاه HD-I3 ۱۴۰۰ -
پلیمر کرمانشاه HD-I3 UV ۱۴۲۰ -
پلیمر کرمانشاه HD-I4 ۱۴۰۰ -
پلیمر کرمانشاه HD-I4 UV ۱۴۲۰ -
پلیمر کرمانشاه HD-EX2 ۱۴۸۹ -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار