دکتر عباس زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در مراسم افتتاح فرآیند صحه‌گذاری پروژه های بهبود در سطح شرکتهای صنایع ملی پتروشیمی:

آخرین اخبار
ادامه اخبار