نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۰۳ ۲- ۵۵۰۰ ۲۵۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۰۱ ۸۵- ۵۱۶۰ ۲۲۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۵۹ ۲۰۸- ۵۳۱۰ ۵۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۳۰۶+ ۶۱۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۷۹۵ ۱۸- ۴۴۸۰ ۱۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۷۱۴ ۲۲+ ۵۸۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۴۶ ۵۱+ ۴۴۳۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۴۶ ۵۱+ ۴۳۸۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۶۰ ۴۳- ۵۳۱۰ ۶۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۸۶ ۴۳- ۴۷۵۰ ۱۵۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۲۸ ۲+ ۴۲۵۰ ۱۰۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۸۳ ۳۱- ۴۰۹۰ ۱۰-
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۲ ۲۵۱- ۶۳۰۰ ۳۰۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۷۴ ۴+ ۴۴۸۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۶ ۲۱- ۴۰۴۰ ۱۶۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۱۶ ۲۲۱+ ۶۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۲۷ ۱۴۴+ ۵۳۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۶۴ ۱۸- ۴۵۱۰ ۱۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۸ ۴۶- ۴۵۱۰ ۱۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار