نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۴۴ ۵۳+ ۴۱۰۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۸۳۱ ۲- ۵۱۵۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۸۶ ۱- ۵۱۰۰ ۰
ABS تزریقی تبریز ۵۶۳۲ - ۷۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۵۷۰ ۳۴- ۳۹۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۵۰۸ ۱۶+ ۳۸۶۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۵۷۰ ۳۴- ۴۰۲۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۵۷۰ ۳۴- ۳۹۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۴۴ ۵۳+ ۴۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۷۰ ۱۰۳+ ۴۲۳۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۵۹۷ ۵۸+ ۴۰۰۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۶۷۱ ۱۴+ ۴۸۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۲۳ ۲۹+ ۶۸۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۱۳ ۴۴+ ۴۳۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۵۹۷ ۱- ۳۸۷۰ ۰
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۹۵۵ ۱۴۲- ۱۰۲۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۶۸۲ ۱۰۳- ۹۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۱۰۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۶۳۷ ۱+ ۴۰۴۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار