نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۷۵۰ ۷۷+ ۴۴۶۰ ۳۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۷۵۸ ۱۷۱+ ۵۳۴۰ ۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۶۰۴ ۱۴۱+ ۵۲۷۰ ۳۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۵۲۸- ۵۸۴۰ ۲۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۹۶۱ ۹۶+ ۴۸۰۰ ۳۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۵۶ ۱۰+ ۵۶۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۹۶۱ ۹۶+ ۴۶۹۰ ۰
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۹۶۱ ۹۶+ ۴۵۴۰ ۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۷۵۰ ۷۷+ ۴۴۹۰ ۱۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۶۷۶ ۸۴+ ۴۶۲۰ ۲۰-
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۷۱۳ ۷۵+ ۴۴۴۰ ۰
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۷۹ ۱۰+ ۴۵۶۰ ۱۰۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۶۳۶ ۸۴+ ۵۹۰۰ ۹۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۲۵ ۴۳- ۴۵۵۰ ۰
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۷۱۴ ۷۶+ ۴۴۱۰ ۲۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۳۴ ۱۳+ ۶۴۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۷ ۱۱+ ۵۲۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۵۸۵۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۵۱ ۴۰+ ۵۷۴۰ ۰
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار