نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۷۳ ۹+ ۴۳۶۰ ۱۰+
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۸۷ ۱+ ۵۳۰۰ ۷۰+
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۶۳ ۱+ ۵۳۰۰ ۱۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۰ ۵۸۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۶۵ ۱۰+ ۴۵۷۰ ۷۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۵۶ ۱۰+ ۵۷۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۶۵ ۱۰+ ۴۵۴۰ ۷۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۶۵ ۱۰+ ۴۴۰۰ ۵۰+
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۷۳ ۹+ ۴۳۶۰ ۷۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۹۲ ۲۰۶+ ۴۶۸۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۳۸ ۹+ ۴۴۲۰ ۸۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۷۹ ۱۰+ ۴۱۴۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۵۲ ۱+ ۵۶۰۰ -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۸ ۱۰+ ۴۴۷۰ ۷۰+
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۳۸ ۸+ ۴۴۰۰ -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۳۴ ۱۳+ ۶۴۰۰ ۱۰۰-
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۳۳۷ ۱۱+ ۵۲۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۵۳۵۰ ۵۶۰+
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۱ ۶- ۵۰۵۰ ۴۰۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار