نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت‌ به آخرین‌ معامله
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۳۶۵۳ ۴- ۵۲۰۰ ۲۰۰-
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۶۹۴ ۵- ۵۳۲۰ ۱۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۵۵۰ ۵- ۵۰۲۰ ۲۰+
ABS تزریقی تبریز ۵۹۲۸ ۰ ۶۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۳۸۳۹ ۴- ۴۳۷۰ ۵۰+
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۳۶۴۳ ۴- ۵۸۵۰ ۱۵۰+
پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ بندرامام ۳۸۳۹ ۲- ۴۳۵۰ ۴۰+
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۳۸۳۹ ۴- ۴۲۲۵ ۲۵-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۳۶۵۳ ۴- ۴۸۰۰ ۸۰+
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۵۷۹ ۳- ۵۰۰۰ ۰
پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F مهر ۳۶۲۱ ۲- ۴۳۰۰ ۳۰+
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۵۷۶ ۴- ۴۰۸۰ ۱۰+
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۵۸۰ ۲+ ۵۵۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۳۷۶۷ ۷- ۴۵۹۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین EX5 مارون ۳۶۲۴ ۱- ۴۱۳۰ ۳۰+
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۵۰۰۶ ۵- ۶۸۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۱۸ ۵- ۵۲۵۰ ۱۵۰-
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۷۱۷ ۴۷- ۴۶۶۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۷۱۷ ۱- ۴۵۵۰ ۴۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار