کد خبر 2553

مصرف طی دوره (شبندر)

شرح

واحد

پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مقدار)

نرخ

پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مبلغ)

نفت خام

بشکه

۱۱۳۹۵۳۰۰۰

۲۸۴۱۵۷۵۸۱

میعانات گازی

بشکه

۶۴۹۷۰۰۰

۲۳۴۰۵۶۳

۱۵۲۰۶۶۳۹

جمع

۲۹۹۳۶۴۲۲۰

مصرف طی دوره (شبندر)

شرح

واحد

پیش بینی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲(مقدار)

نرخ

پیش بینی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲(مبلغ)

درصد تغییر

نفت خام

بشکه

۱۱۰۱۰۹۴۱۲

۱۳۶۴۰۸۱۴۳

۱۰۸٫۳۱

میعانات گازی

بشکه

۷۲۰۶۰۷۳

۱۱۵۴۲۴۲

۸۳۱۷۵۵۱

۸۲٫۸۳

جمع

۱۴۴۷۲۵۶۹۴

۱۰۶٫۸۵

شرح

۱۳۹۲

کارشناسی ۱۳۹۲

درآمد حاصل از فروش

۳۱۳۸۳۷۴۲۵

۳۱۳۸۳۷۴۲۵

بهای تمام شده کالای فروش رفته

-

-

سود(زیان)ناخالص

۱۳۹۲۳۳۶۰

۱۰۸۸۲۰۳۲

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

۳۰۵۶۱۷۸-

۳۰۵۶۱۷۸

خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی

-

-

سود(زیان)عملیاتی

۱۰۸۶۷۱۸۲

۷۸۲۵۸۵۴

هزینه مالی

۲۱۵۰۳۴-

۲۱۵۰۳۴

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۶۹۹۹

۶۹۹۹

خالص درآمد(هزینه)های متفرقه

۸۵۹۹۹

۸۵۹۹۹

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

-

۷۷۰۳۸۱۸

مالیات

۲۴۱۷۶۵۸-

۱۷۳۳۳۵۹

سود پس از کسر مالیات

۸۳۲۷۴۸۸

۵۹۷۰۴۵۹

سود عملیاتی هر سهم-ریال

۷۸۷

۵۶۷

سود قبل از کسر مالیات هر سهم-ریال

۷۷۹

۵۵۸

سود پس از کسر مالیات هر سهم-ریال

۶۰۳

۴۳۳

سرمایه

۱۳۸۰۰۰۰۰

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار