کد خبر 2446

مصرف طی دوره (شپنا)

شرح

واحد

پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مقدار)

نرخ

پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مبلغ)

نفت خام سبک

مترمکعب

۲۱۰۸۷۱۰۳

۳۳۵۰۵۲۸۵۰

سایرمواد

مترمکعب

۳۵۶۰۳۰

۲۱۷۸۲۰۱۸

۷۷۵۵۰۵۲

بنزین سوپر

مترمکعب

۰

۰

جمع

۳۴۲۸۰۷۹۰۲

مصرف طی دوره (شپنا)

شرح

واحد

پیش بینی سال منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱(مقدار)

نرخ

پیش بینی سال منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ (مبلغ)

درصد تغییر

نفت خام سبک

مترمکعب

۲۱۲۵۶۴۸۷

۱۷۸۲۰۸۷۰۹

۸۸٫۰۱

سایر مواد

مترمکعب

۳۳۹۷۴۸

۹۹۶۳۴۴۳

۳۳۸۵۰۶۰

۱۲۹٫۱

بنزین سوپر

مترمکعب

۱۲۸۶۱۲

۹۸۲۵۲۵۷

۱۲۶۳۶۴۶

۱۰۰-

جمع

۱۸۲۸۵۷۴۱۵

۸۷٫۴۷

شرح

۱۳۹۲

کارشناسی ۱۳۹۲

درآمد حاصل از فروش

۳۶۶۸۹۷۷۱۸

-

بهای تمام شده کالای فروش رفته

۳۴۰۴۰۰۸۱۸-

-

سود(زیان)ناخالص

۲۶۴۹۶۹۰۰

۲۴۹۴۵۸۹۰

هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی

۲۰۵۹۰۳۵-

۲۰۵۹۰۳۵

خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی

-

-

سود(زیان)عملیاتی

۲۴۴۳۷۸۶۵

۲۲۸۸۶۸۵۵

هزینه مالی

-

-

درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴۹۰۶۵۶

۱۴۹۰۶۵۶

خالص درآمد(هزینه)های متفرقه

۱۳۵۲۸۷-

۱۳۵۲۸۷

سود(زیان)قبل از کسر مالیات

۲۵۷۹۳۲۳۴

۲۴۲۴۲۲۲۴

مالیات

۵۴۶۸۰۸۰-

۵۱۳۹۲۷۱

سود پس از کسر مالیات

۲۰۳۲۵۱۵۴

۱۹۱۰۲۹۵۳

سود عملیاتی هر سهم-ریال

۵۸۷۱

۵۴۹۹

سود قبل از کسر مالیات هر سهم-ریال

۶۱۹۷

۵۸۲۴

سود پس از کسر مالیات هر سهم-ریال

۴۸۸۳

۴۵۹۰

سرمایه

۴۱۶۲۲۵۸

ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار