کد خبر : 7150

مجمع تولیدی محصول قیمت میانگین شهریور قیمت میانگین مهر تغییر
اروند آب ژاول ۹۷ ۹۷ ۰
اروند سودمایع ۱۳۲ ۱۳۳ ۰
اروند HCL ۱۰۳ ۱۰۳ ۰
اروند EDC ۳۰۶ ۳۱۵ ۹+
برزویه پارازایلین ۱۴۰۶ ۱۴۱۹ ۱۳+
برزویه اورتوزایلین ۱۴۰۰ ۱۳۵۳ ۱۳+
برزویه زایلین مخلوط ۱۲۱۵ ۱۲۴۱ ۲۶+
برزویه بنزن ۱۱۶۷ ۱۲۱۷ ۵۰+
بندرامام گاز پروپان ۸۱۶ ۸۳۴ ۱۸+
بندرامام گاز بوتان ۸۱۸ ۸۴۸ ۳۰+
بندرامام LPG ۸۱۷ ۸۴۲ ۲۵+
بندرامام زایلین مخلوط ۱۲۱۵ ۱۲۴۱ ۲۶+
بندرامام گاز مایع صنعتی ۸۱۷ ۸۴۵ ۲۸+
بندرامام بنزن ۱۱۶۷ ۱۲۱۷ ۵۰+
بندرامام سودمایع ۱۳۲ ۱۳۳ ۱+
بندرامام آب ژاول ۹۷ ۹۷ ۰
بندرامام اسیدکلریدریک ۱۰۳ ۱۰۳ ۰
بندرامام برش سنگین نفتالیندار ۴۷۰ ۴۷۶ ۶+
بوعلی سینا پارازایلین ۱۴۰۶ ۱۴۱۹ ۱۳+
بوعلی سینا اورتوزایلین ۱۴۰۰ ۱۳۵۳ ۴۷-
بوعلی سینا زایلین مخلوط ۱۲۱۵ ۱۲۴۱ ۲۶+
بوعلی سینا بنزن ۱۱۶۷ ۱۲۱۷ ۵۰+
بوعلی سینا آروماتیک سنگین ۹۹۱ ۱۰۳۴ ۴۳+
بیستون HAB - -
بیستون LAB - -
پارس بنزن ۱۱۶۷ ۱۲۱۷ ۵۰+
پارس تولوئن ۱۰۸۷ ۱۰۹۶ ۹+
پارس استایرن منومر ۱۷۵۸ ۱۷۲۲ ۳۶-
جم CFO ۴۷۰ ۴۷۶ ۶+
خراسان آمونیاک مایع ۴۳۳ ۴۳۰ ۳-
خراسان محلول آمونیاک ۱۰۸ ۱۰۷ ۱-
خراسان کریستال ملامین ۱۳۶۵ ۱۳۶۵ ۰
خراسان گاز آمونیاک ۴۳۳ ۴۳۰ ۳-
خراسان اوره صنعتی ۲۹۸ ۲۸۳ ۱۵-
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 ۲۸۰۵ ۲۸۰۵ ۰
خوزستان اپوکسی رزین جامدE1X75 ۲۴۲۰ ۲۴۲۰ ۰
خوزستان اپوکسی رزین جامدLCE1X75 ۲۴۲۰ ۲۴۲۰ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 ۲۸۰۵ ۲۸۰۵ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 ۲۸۰۵ ۲۸۰۵ ۰
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 ۲۷۷۲ ۲۷۷۲ ۰
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 ۲۷۷۲ ۲۷۷۲ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL ۲۸۷۵ ۲۸۷۵ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL ۲۸۸۲ ۲۸۸۲ ۰
رازی گوگرد ۶۰ ۶۱ ۱+
رازی محلول آمونیاک ۲۰ ۲۰ ۰
رازی دی آمونیوم فسفات ۴۶۳ ۴۱۰ ۵۳-
رازی اوره صنعتی ۲۹۸ ۲۸۳ ۱۵-
رازی میعانات گازی -
رازی اسید سولفوریک ۴۲ ۴۵ ۳+
شازند منو اتانول آمین MEA ۱۳۹۷ ۱۴۱۵ ۱۸+
شازند دی اتانول آمین DEA ۱۳۴۵ ۱۳۷۴ ۳۹+
شازند تری اتانول آمین TEA ۱۶۶۲ ۱۵۷۱ ۹۱-
شازند دی اتیل هگزانول ۲EH ۱۳۸۷ ۱۳۳۶ ۵۱-
شازند MEG ۱۰۳۹ ۱۰۲۳ ۱۶-
شازند DEG ۱۱۱۱ ۱۰۹۰ ۲۱-
شازند VAM ۹۳۹ ۹۲۴ ۱۵-
شازند ایزوبوتانول ۱۱۰۵ ۱۰۵۱ ۵۴-
شازند نرمال بوتانول ۱۲۴۲ ۱۲۳۰ ۱۲-
شازند CFO ۴۷۰ ۴۷۶ ۴-
تندگویان اسید ترفتالیک ۱۰۹۴ ۱۰۳۲ ۶۲-
شیراز اسید نیتریک ۲۷۶ ۲۷۶ ۰
شیراز آمونیاک مایع ۴۳۳ ۴۳۰ ۳-
شیراز گاز آمونیاک ۴۳۳ ۴۳۰ ۳-
شیراز اوره صنعتی ۲۹۸ ۲۸۳ ۵+
شیراز کربنات سدیم سنگین ۲۱۴ ۲۱۶ ۲+
شیراز کربنات سدیم سبک ۱۹۶ ۲۰۱ ۵+
شیراز آرگون ۷۳۷ ۷۳۷ ۰
شیراز جوش شیرین ۳۰۱ ۳۰۱ ۰
شیراز محلول آمونیاک ۱۰۸ ۱۰۷ ۱-
شیراز متانول ۳۲۹ ۳۴۰ ۱۱+
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی ۲۲۲ ۲۲۲ ۰
فجر آرگون ۷۳۷ ۷۳۷ ۰
فن آوران اسید استیک ۴۳۵ ۴۳۸ ۳+
فن آوران متانول ۳۲۹ ۳۴۰ ۱۱+
مارون MEG ۱۰۳۹ ۱۰۲۳ ۱۶-
مارون DEG ۱۱۱۱ ۱۰۹۰ ۲۱-
کارون تولوئن دی ایزوسیائات(کیلو/تومان) ۸۱۰۰ ۸۱۰۰ ۰
زاگرس متانول ۳۲۹ ۳۴۰ ۱۱+
امیرکبیر CFO ۴۷۰ ۴۷۶ ۶+
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع ۴۳۳ ۴۳۰ ۳-
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله ۲۹۸ ۲۸۳ ۵+
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران LAB - -
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار