کد خبر 3744

مجمع تولیدی محصول قیمت خرداد قیمت منتهی به ۲۶ تیر درصد تغییر
اروند آب ژاول ۹۷ ۹۷ ۰
اروند سودمایع ۱۳۲ ۱۳۲ ۰
اروند HCL ۱۰۳ ۱۰۳ ۰
اروند EDC ۳۱۰ ۳۱۰ ۰
برزویه پارازایلین ۱۳۴۸ ۱۳۴۸ ۰
برزویه اورتوزایلین ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۰
برزویه زایلین مخلوط ۱۱۲۱ ۱۱۲۱ ۰
برزویه بنزن ۱۲۰۸ ۱۱۶۷ ۳-
بندرامام گاز پروپان ۷۴۱ ۸۰۳ ۸+
بندرامام گاز بوتان ۷۷۲ ۸۰۳ ۴+
بندرامام LPG ۷۶۰ ۸۰۳ ۶+
بندرامام زایلین مخلوط ۱۱۲۱ ۱۱۲۱ ۰
بندرامام گاز مایع صنعتی ۷۶۶ ۸۰۳ ۵+
بندرامام بنزن ۱۲۰۸ ۱۱۶۷ ۳-
بندرامام سودمایع ۱۳۲ ۱۳۲ ۰
بندرامام آب ژاول ۹۷ ۹۷ ۰
بندرامام اسیدکلریدریک ۱۰۳ ۱۰۳ ۰
بندرامام برش سنگین نفتالیندار ۴۸۵ ۴۸۵ ۰
بوعلی سینا پارازایلین ۱۳۴۸ ۱۳۴۸ ۰
بوعلی سینا اورتوزایلین ۱۳۱۱ ۱۳۱۱ ۰
بوعلی سینا زایلین مخلوط ۱۱۲۱ ۱۱۲۱ ۰
بوعلی سینا بنزن ۱۲۰۸ ۱۱۶۷ ۳-
بوعلی سینا آروماتیک سنگین ۱۰۱۴ ۹۹۲ ۲-
بیستون HAB ۱۲۵۳ ۱۲۵۳ ۰
بیستون LAB ۱۷۹۰ ۱۷۹۰ ۰
پارس بنزن ۱۲۰۸ ۱۱۶۷ ۳-
پارس تولوئن ۱۰۶۰ ۱۰۶۰ ۰
پارس استایرن منومر ۱۶۴۴ ۱۷۳۸ ۶+
جم CFO ۴۸۵ ۴۸۵ ۰
خراسان آمونیاک مایع ۵۴۰ ۴۷۵ ۱۲-
خراسان محلول آمونیاک ۱۳۵ ۱۱۹ ۱۲-
خراسان کریستال ملامین ۱۴۰۸ ۱۳۶۵ ۳-
خراسان گاز آمونیاک ۵۴۰ ۴۷۵ ۱۲-
خراسان اوره صنعتی ۳۲۱ ۳۰۵ ۵-
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 ۲۸۴۱ ۲۸۴۱ ۰
خوزستان اپوکسی رزین جامدE1X75 ۲۴۵۶ ۲۴۵۶ ۰
خوزستان اپوکسی رزین جامدLCE1X75 ۲۴۵۶ ۲۴۵۶ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 ۲۸۴۱ ۲۸۴۱ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 ۲۸۴۱ ۲۸۴۱ ۰
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 ۲۸۰۸ ۲۸۰۸ ۰
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 ۲۸۰۸ ۲۸۰۸ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL ۳۰۱۱ ۳۰۱۱ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL ۲۹۱۸ ۲۹۱۸ ۰
رازی گوگرد ۱۱۹ ۶۵ ۴۵-
رازی محلول آمونیاک ۲۵ ۲۲ ۱۲-
رازی دی آمونیوم فسفات ۵۰۴ ۴۸۸ ۳-
رازی اوره صنعتی ۳۲۱ ۳۰۵ ۵-
رازی میعانات گازی ۶۶۷ ۶۶۷ ۰
رازی اسید سولفوریک ۶۵ ۴۳ ۳۴-
شازند منو اتانول آمین MEA ۱۳۸۴ ۱۳۸۴ ۰
شازند دی اتانول آمین DEA ۱۳۴۷ ۱۳۴۷ ۰
شازند تری اتانول آمین TEA ۱۵۵۹ ۱۵۵۹ ۰
شازند دی اتیل هگزانول ۲EH ۱۳۰۵ ۱۳۰۵ ۰
شازند MEG ۹۰۴ ۹۴۶ ۵+
شازند DEG ۱۰۰۸ ۱۰۰۸ ۰
شازند VAM ۹۴۳ ۹۴۳ ۰
شازند ایزوبوتانول ۱۰۱۷ ۱۰۱۷ ۰
شازند نرمال بوتانول ۱۳۳۵ ۱۲۴۰ ۷-
شازند CFO ۴۸۵ ۴۸۵ ۰
تندگویان اسید ترفتالیک ۱۰۵۸ ۱۰۵۶ ۱-
شیراز اسید نیتریک ۲۷۶ ۲۷۶ ۰
شیراز آمونیاک مایع ۵۴۰ ۴۷۵ ۱۲-
شیراز گاز آمونیاک ۵۴۰ ۴۷۵ ۱۲-
شیراز اوره صنعتی ۳۲۱ ۳۰۵ ۵-
شیراز کربنات سدیم سنگین ۲۱۲ ۲۱۲ ۰
شیراز کربنات سدیم سبک ۱۸۶ ۱۸۸ ۱+
شیراز آرگون ۷۳۷ ۷۳۷ ۰
شیراز جوش شیرین ۳۰۱ ۳۰۱ ۰
شیراز محلول آمونیاک ۱۳۵ ۱۱۹ ۱۲-
شیراز متانول ۳۱۶ ۳۱۶ ۰
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی ۲۲۲ ۲۲۲ ۰
فجر آرگون ۷۳۷ ۷۳۷ ۰
فن آوران اسید استیک ۴۲۴ ۴۲۴ ۰
فن آوران متانول ۳۱۶ ۳۱۶ ۰
مارون MEG ۹۰۴ ۹۴۶ ۵+
مارون DEG ۱۰۰۶ ۱۰۰۸ ۱+
کارون تولوئن دی ایزوسیائات(کیلو/تومان) ۸۱۰۰ ۸۱۰۰ ۰
زاگرس متانول ۳۱۶ ۳۱۶ ۰
امیرکبیر CFO ۴۸۵ ۴۸۵ ۰
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع ۵۴۰ ۴۷۵ ۱۲-
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله ۳۲۱ ۳۰۵ ۵-
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران LAB ۱۷۹۰ ۱۹۷۰ ۱۰+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار