کد خبر 12391

نوع کالا(۳۰مارس) قیمت منطقه و تغییر
نفتا ۸۹۷ فوب‌خلیج‌فارس،۶+
بنزن ۱۲۲۷ جنوب‌شرق‌آسیا،۸-
اتیلن ۱۴۴۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۱۰-
تولوئن ۱۰۸۰ جنوب‌شرق‌آسیا،۳۱+
گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) ۱۰۱۰ فوب‌خلیج‌فارس،۹+
بنزین بدون سرب ۱۰۰۲ فوب‌خلیج‌فارس،۱۱+
نفت کوره ۵۹۱ فوب‌خلیج‌فارس،۳+
نفت‌سفید(کروسین) ۹۳۷ فوب‌خلیج‌فارس،۸+
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار