کد خبر : 12580

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۷۴۹۹۹۷ ۴۲۷۰-
پ اصفهان N/A N/A
پ تبریز ۲۰۴۷۲ ۸۵۳-
پ شیراز ۱۵۹۷۱ ۶
پ لاوان ۱۸۶۹۴ ۹۸۳-
پ بندرعباس ۱۱۱۳۷ ۴۶۴-
نفت پارس ۴۲۴۰۲ ۱۷۶۶-
نفت بهران ۲۷۱۵۹ ۱۱۳۱-
ایرانول ۱۲۷۲۵ ۱۶۹-
نفت پاسارگاد ۲۸۰۰۰ ۳۱
ونفت ۲۱۱۰ ۸۷-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار