کد خبر : 12073

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۴۷۹۹۹ ۵۱۰
پ اصفهان ۲۷۲۹۱ ۱۴۵-
پ تبریز ۲۳۶۸۵ ۱۰۹-
پ شیراز N/A N/A
پ لاوان ۲۵۶۷۷ ۱۳۵۱-
پ بندرعباس ۱۴۲۵۲ ۲۸۷-
نفت پارس ۳۱۳۰۰ ۷۷۴-
نفت بهران ۴۲۲۸۹ ۳۴۱-
ایرانول ۱۴۰۸۲ ۴۲۲-
نفت پاسارگاد ۲۸۰۰۰ ۴۸۴-
ونفت ۲۵۲۲ ۸۲-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار