کد خبر 11033

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۶۵۰۰۰ ۳۷۴۷۵٫۰۰-
پ اصفهان ۲۷۴۷۰ ۹۲۶٫۰۰-
پ تبریز ۲۶۱۰۰ ۱۰۱۹٫۰۰-
پ شیراز ۱۹۹۹۶ ۹۴۵٫۰۰-
پ لاوان ۲۶۶۰۰ ۸۷۴٫۰۰-
پ بندرعباس ۱۴۳۰۰ ۳۵۵٫۰۰-
نفت پارس ۳۹۳۹۰ ۶۲۴٫۰۰-
نفت بهران ۴۴۶۵۳ ۱۸۶۰٫۰۰-
ایرانول ۱۷۵۰۰ ۵۹۸٫۰۰-
نفت پاسارگاد ۳۲۷۴۰ ۱۵۹۵٫۰۰-
ونفت ۳۵۸۱ ۱۴۹٫۰۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار