کد خبر : 10504

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۵۹۹۹۹ ۲۲۶۸۴٫۰۰-
پ اصفهان ۲۸۶۰۰ ۲۹۷٫۰۰-
پ تبریز ۲۶۲۰۰ ۸۷۸٫۰۰-
پ شیراز ۲۱۰۵۰ ۶۴۱٫۰۰-
پ لاوان ۲۹۵۱۲ ۱۵۵۳٫۰۰-
پ بندرعباس ۱۴۰۸۱ ۵۶۱٫۰۰-
نفت پارس ۴۴۳۹۰ ۱۴۶۳٫۰۰
نفت بهران
ایرانول ۱۸۱۵۰ ۳۴۲٫۰۰-
نفت پاسارگاد ۳۴۵۴۹ ۱۸۱۸٫۰۰-
ونفت ۳۵۱۶ ۱۳۷٫۰۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار