کد خبر 10183

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۷۱۳۰۱ ۲۰۵۷٫۰۰-
پ اصفهان ۲۹۱۴۰ ۹۷۳٫۰۰-
پ تبریز ۲۶۲۰۰ ۴۴۹٫۰۰-
پ شیراز ۲۲۷۵۰ ۱۰۲۰٫۰۰-
پ لاوان ۲۸۷۱۳ ۱۳۶۷٫۰۰
پ بندرعباس ۱۴۶۹۹ ۵۳۶٫۰۰-
نفت پارس ۴۷۰۵۹ ۱۹۶۰٫۰۰-
نفت بهران
ایرانول ۱۷۲۶۱ ۵۲۴٫۰۰-
نفت پاسارگاد ۳۱۳۵۰ ۸۰٫۰۰
ونفت ۳۶۳۰ ۱۲۱٫۰۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار