کد خبر 10146

نام شرکت آخرین قیمت تغییر
پ تهران ۸۷۹۰۰۰ ۱۵۱۹۳٫۰۰-
پ اصفهان ۲۹۴۰۰ ۸۰۶٫۰۰-
پ تبریز ۲۶۳۰۰ ۵۱۲٫۰۰
پ شیراز ۲۳۰۹۸ ۱۱۵٫۰۰
پ لاوان ۲۷۳۴۶ ۱۳۰۲٫۰۰
پ بندرعباس ۱۵۰۰۲ ۲۱۹٫۰۰
نفت پارس ۴۷۱۳۶ ۱۹۶۳٫۰۰-
نفت بهران
ایرانول ۱۷۴۸۹ ۷۴٫۰۰
نفت پاسارگاد ۳۱۲۰۰ ۷۷۶٫۰۰
ونفت ۳۷۳۰ ۱۲۰٫۰۰-
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار