کد خبر : 12537

مجمع تولیدی محصول قیمت میانگین دی قیمت میانگین اسفند تغییر
اروند آب ژاول ۹۷ ۹۷ ۰
اروند سودمایع ۱۳۴ ۱۳۱ ۳-
اروند HCL ۱۰۳ ۱۰۳ ۰
اروند EDC ۴۰۳ - ۰
برزویه پارازایلین ۱۲۹۷ ۱۱۵۲ ۱۴۵-
برزویه اورتوزایلین ۱۳۲۸ ۱۱۷۳ ۱۵۳-
برزویه زایلین مخلوط ۱۱۱۴ ۱۰۱۱ ۱۰۳-
برزویه بنزن ۱۲۸۱ ۱۲۰۰ ۸۱+
بندرامام گاز پروپان ۹۴۹ ۸۴۸ ۱۰۱-
بندرامام گاز بوتان ۹۵۴ ۸۶۲ ۹۲-
بندرامام LPG ۹۵۲ ۸۵۶ ۹۶-
بندرامام زایلین مخلوط ۱۱۱۴ ۱۰۱۱ ۱۰۳-
بندرامام گاز مایع صنعتی ۹۵۳ ۸۵۹ ۹۴-
بندرامام بنزن ۱۲۸۱ ۱۲۰۰ ۸۱+
بندرامام سودمایع ۱۳۴ ۱۳۱ ۳-
بندرامام آب ژاول ۹۷ ۹۷ ۰
بندرامام اسیدکلریدریک ۱۰۳ ۱۰۳ ۰
بندرامام برش سنگین نفتالیندار ۵۳۶ ۵۹۲ ۵۶+
بوعلی سینا پارازایلین ۱۲۹۷ ۱۱۵۲ ۱۴۵-
بوعلی سینا اورتوزایلین ۱۳۲۸ ۱۱۷۳ ۲۰+
بوعلی سینا زایلین مخلوط ۱۱۱۴ ۱۰۱۱ ۱۵۵-
بوعلی سینا بنزن ۱۲۸۱ ۱۲۰۰ ۸۱-
بوعلی سینا آروماتیک سنگین ۱۰۸۹ ۱۰۲۰ ۶۹-
بیستون HAB - - -
بیستون LAB - - -
پارس بنزن ۱۲۸۱ ۱۲۰۰ ۸۱-
پارس تولوئن ۱۰۹۶ ۱۰۲۲ ۷۴-
پارس استایرن منومر ۱۶۳۶ ۱۵۴۵ ۹۱-
جم CFO ۵۳۶ ۵۹۲ ۵۶+
خراسان آمونیاک مایع ۴۴۲ ۴۵۴ ۱۲+
خراسان محلول آمونیاک ۱۱۱ ۱۱۴ ۳+
خراسان کریستال ملامین ۱۳۱۵ ۱۳۴۵ ۳۰+
خراسان گاز آمونیاک ۴۴۲ ۴۵۴ ۱۲+
خراسان اوره صنعتی ۳۴۱ ۳۴۱ ۰
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6 ۲۷۶۸ ۲۸۱۲ ۴۴+
خوزستان اپوکسی رزین جامدE1X75 ۲۳۸۳ ۲۴۲۷ ۴۴+
خوزستان اپوکسی رزین جامدLCE1X75 ۲۳۸۳ ۲۴۲۷ ۴۴+
خوزستان اپوکسی رزین مایع E4 ۲۷۶۸ ۲۸۱۲ ۴۴+
خوزستان اپوکسی رزین مایع E5 ۲۷۶۸ ۲۸۱۲ ۴۴+
خوزستان اپوکسی رزین جامد E11 ۲۷۳۵ ۲۷۷۹ ۴۴+
خوزستان اپوکسی رزین جامد E10 ۲۷۳۵ ۲۷۷۹ ۴۴+
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6EXCL ۲۹۳۸ ۲۹۸۲ ۴۴+
خوزستان اپوکسی رزین مایع E6SPL ۲۸۴۵ ۲۸۸۹ ۴۴+
رازی گوگرد ۱۳۱ ۱۶۸ ۳۷+
رازی محلول آمونیاک ۲۰ ۲۰ ۰
رازی دی آمونیوم فسفات ۳۹۸ ۴۶۷ ۶۹-
رازی اوره صنعتی ۳۴۱ ۳۴۱ ۰
رازی میعانات گازی ۷۴۱ ۷۱۹ ۲۲-
رازی اسید سولفوریک ۷۵ ۸۷ ۱۲+
شازند منو اتانول آمین MEA ۱۴۳۰ ۱۴۴۸ ۱۸+
شازند دی اتانول آمین DEA ۱۳۹۵ ۱۳۸۵ ۱۰-
شازند تری اتانول آمین TEA ۱۵۶۵ ۱۵۶۵ ۰
شازند دی اتیل هگزانول ۲EH ۱۳۵۴ ۱۳۶۱ ۷+
شازند MEG ۹۵۱ ۸۶۲ ۸۹-
شازند DEG ۱۱۱۲ ۱۱۲۳ ۱۱+
شازند VAM ۹۸۶ ۱۲۱۰ ۲۲۴+
شازند ایزوبوتانول ۱۰۴۸ ۹۹۳ ۵۵-
شازند نرمال بوتانول ۱۲۰۸ ۱۱۷۸ ۳۰-
شازند CFO ۵۳۶ ۵۹۲ ۵۶+
تندگویان اسید ترفتالیک ۹۷۰ ۸۸۴ ۸۶-
شیراز اسید نیتریک ۲۴۳ ۲۳۴ ۰
شیراز آمونیاک مایع ۴۴۲ ۴۵۴ ۱۲+
شیراز گاز آمونیاک ۴۴۲ ۴۵۴ ۱۲+
شیراز اوره صنعتی ۳۴۱ ۳۴۱ ۰
شیراز کربنات سدیم سنگین ۲۳۰ ۲۲۹ ۱-
شیراز کربنات سدیم سبک ۲۲۴ ۲۱۶ ۸-
شیراز آرگون ۷۹۲ ۷۳۷ ۵۵-
شیراز جوش شیرین ۱۱۰۰کیلوتومان ۱۱۰۰ ۰
شیراز محلول آمونیاک ۱۱۱ ۱۱۴ ۳+
شیراز متانول ۴۸۳ ۴۲۰ ۶۳-
شیراز نیترات آمونیوم کشاورزی ۲۴۹ ۲۶۶ ۱۷+
فجر آرگون ۷۹۲ ۷۳۷ ۵۵-
فن آوران اسید استیک ۵۴۳ ۴۹۶ ۴۷-
فن آوران متانول ۴۸۳ ۴۲۰ ۶۳-
مارون MEG ۹۵۱ ۸۶۲ ۸۹-
مارون DEG ۱۱۱۲ ۱۱۲۳ ۱۱+
کارون تولوئن دی ایزوسیائات(کیلو/تومان) ۸۱۰۰ ۸۱۰۰ ۰
زاگرس متانول ۴۸۳ ۴۲۰ ۶۳-
امیرکبیر CFO ۵۳۶ ۵۹۲ ۵۶+
پتروشیمی کرمانشاه آمونیاک مایع ۴۴۲ ۴۵۴ ۱۲+
پتروشیمی کرمانشاه اوره صنعتی گرانوله ۳۴۱ ۳۴۱ ۰
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران LAB ۱۸۷۴ ۱۸۴۴ ۳۰-
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار