کد خبر : 47031

ورود سازمان‌ بازرسی به واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس

ورود سازمان‌ بازرسی به واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس

پتروتحلیل-در گزارش سازمان بازرسی، ایرادات شکلی و ماهوی به فرآیند واگذاری واردشده است. اول اینکه در واگذاری صورت گرفته تنها سه نفر از اعضا (شامل۲ نفر دارای حق رای و یک نفر عضو ناظر بدون حق رای) حضور داشته‌اند. همچنین از ۲ نفر دارای حق رای، یک نفر رای مخالف و دیگری رای موافق داشته است. همچنین، یکی دیگر از اعضانیز در آن زمان خارج از کشور بوده و بعدا ذیل صورت جلسه را امضا کرده است! 

دوم اینکه وفق با ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌هایکلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیت‌های اقتصادی شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها یا خدمات به سه گروه تقسیم شده‌اند کهبراساس ماده ۳ همان قانون، دولت مکلف به واگذاری صد در صدی مالکیت خود در گروه اول و ۸۰ درصدی در گروه دوم و حفظ مالکیتدر گروه سوم شده است که مطابق با بند ب ماده ۳ و تبصره یک آن، دولت حق واگذاری همه سهام خود در گروه دوم را ندارد، اما همچنان لازم است سهام دولت بیشتر از ۲۰ درصد سهام بنگاه نباشد.

 و سوم اینکه بر اساس ماده ٢ آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با هر سه گروه اقتصادی، ویژگی‌هایی برای تشخیص فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی پیش بینی شده است که شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، باید حداقل یکی از این ویژگی‌ها را داشته باشد، اما این شرکت واجد همه آن ویژگی‌ها است و مطابق آن مصوبه (که بر اساس ویژگی‌های مذکور تهیه شده است) شرکت صنایع پتروشیمی (هلدینگ) جزء گروه ۲احصا شده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار