کد خبر : 44850

پیرو انتشار خبرى در کانال  تحلیلى خبرى پترو تحلیل در خصوص قرار داد "انحصارى" شرکت نوید زر شیمى با شرکت پترو شیمى امیر کبیر پاسخ این شرکت تقدیم و درخواست مى شود تا مطابق ماده ٢٣ قانون مطبوعات در همان کانال خبرى انتشار یابد. 

احداث صنایع مادر در هر کجاى دنیا توسط بخش خصوصى یا دولتى مستلزم اطمینان خاطر از قرارداد بلند مدت خوراک مى باشد. 

در خصوص صنعت پتروشیمى تامین خوراک به علت ماهیت آن ضرورتاً باید از واحد بالا دستى با کمترین فاصله دسترسى تامین گردد. 

در سال ١٣٧٨ قرارداد بلند مدت (٢٥ ساله از زمان بهره بردارى) بین این شرکت و شرکت ملى صنایع پتروشیمى ( مالک پتروشیمى امیر کبیر در آن زمان) منعقد شده است. متن و مفاد این قرارداد دقیقاً همانند سایر قراردادهایى است که بین کلیه مجتمع هاى پترو شیمى منعقد شده و مى شود که از جمله مى توان به قرارداد پتروشیمى امیر کبیر با مجتمع هاى تامین کننده خوراک هاى اصلى و طراحى آن یعنى پترو شیمى بندر امام و پتروشیمى بوعلى اشاره کرد. 

بنا بر این استفاده از لغت "انحصارى" در گزارش آن کانال وزین  که تداعى نوعى رانت به شرکت نوید زر شیمى مى باشد صحیح نبوده و مغایر واقعیات و عرف جارى در این صنعت است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار