کد خبر : 41069

هنوز احتمال کاهش قیمت اوره وجود دارد؛

ھنوزامکان کاھش قیمت ھا وجود دارد. تولیدکنندگان ایرانی شدیداً در تلاش ھستند که از کاھش چشمگیر قیمت ھا جلوگیری کنند، در حالی که جامعه تجاری تمایل به کاھش قیمت ھا دارد

پتروتحلیل- به دلیل فروش اوره و حمل در ماه ژوئن، کاھش قیمت ھا ھمچنان ادامه دارد. قیمت اوره ی گرانول فوب خاورمیانه به ۲۲۰ دلار ھر تن و کمتر رسیده است. بعضی شواھد حکایت از آن دارند که قیمت کف بازار برای ماه ژوئن ھنوز بدست نیامده است.

به گزارش «پتروتحلیل»، با توجه به فروش ۱۳۰ ھزار تنی اوره ی مصر این ھفته، دسترسی به کف قیمت سخت شده است که بی تاثیر از فصل چرخش قیمت ھا(کاھش قیمت فصلی) صورت گرفته است.

تجار برزیلی شرایط فروش ۲۳۰ دلار در ھر تن با ترم فروش CFR را قبول نکرده اند، چراکه قیمت ھا قبلاً کمتر بوده است و قابل قبول برای خریداران نیست. پیشنھادات قیمت در بعضی از بازارھا قابل قبول ھستند و پذیرفته می شوند، اما در ھمه ی بازارھا چنین نیست و حتی بازارھایی که خریداران نیاز به خرید فوری دارند، بی میلی به قیمت ھای بیشتر آشکار است.

تامین مورد نیاز برای ماه ژوئن

بالتیک و الجزایر دو قطب عمده تعیین قیمت ھستند که فشار اصلی را برای ماه آپریل بر بازار داشتند و به نظر می رسد که روند کاھش قیمت ھا در ماه ژوئن ھم ادامه داشته باشد. شرکت عمانی – الجزایری AOA اوره زیادی برای عرضه ندارد و تعمیرات دوره ای صادرات از بالتیک را کاھش خواھد داد.

بازگشت به آینده

نخستین محموله کشتی ھای پاناماکس Panamax (ظرفیت بالا) که حامل اوره ی پریل دریاه سیاه به چین بود بعد از حدود ۲۰ سال حمل شد. شرکت یوروکم Eurochem محموله ۵۰ ھزارتنی از بندر تواپس Tuapse در ماه ژوئن را انجام خواھد داد.

چشم انداز ۳۰ تا ۶۰ روزه ی بازار

عدم ثبات بازار

ھنوزامکان کاھش قیمت ھا وجود دارد. تولیدکنندگان ایرانی شدیداً در تلاش ھستند که از کاھش چشمگیر قیمت ھا جلوگیری کنند، در حالی که جامعه تجاری تمایل به کاھش قیمت ھا دارد.

موقعیت بازار جھانی اوره

به طور کلی با توجه به کاھش تقاضا در ترکیه و اروپا، قیمت ھا ھنوز در سطح پایین قرار دارد. با توجه مشخص نبودن بازار آمریکا، تولیدکنندها در خاورمیانه محصول را به میانگین ۲۲۰ دلار در تن فروخته است. اوره ی گرانول مصر به کمترین قیمت ۲۲۰ دلار ھر تن فوب با تناژ ۵۰ ھزار تن برای حمل در اوایل ماه ژوئن فروخته شده است و ھمچنین با وجود حرکت کند قیمت ھا در ترکیه، یک محموله  ۲۵۰۰۰ تنی در این ھفته برای ارسال و حمل در ماه ژوئن فرخته شده است.

تولیدکننده ای در خاورمیانه برای ماه ژوئن به قیمت تقریبی ۲۲۰ دلار ھر تن فوب خاورمیانه، ۲۵ دلار زیرسطح قیمتی که در کشور ھند در آخرین فروش با ترم نقدی، برای حمل در ماه می May بود، رسید. در خلیج آمریکا، کشتی ھای بارج تجارت اوره ی گرانول در حدود ۲۰۰ دلار ھر تن فوب برای تناژھای کم، زیر قیمت ھفته گذشته که قیمت ۱۹۵ دلاری فوب خاورمیانه را نشان می دھد، تجربه کرد. برزیل چندان در بازار فعال نبود. ادامه کاھش قیمت ھا، خریداران ناراضی را، برای کاھش مجدد قیمت با ترم فروش سی اف آر CFR برای حمل در ماه ژوئن ھر تن ۲۳۰ دلار سوق داده است.

با نگاه مثبت اندیشانه، مشخص است که خریداران مشتاق خرید فوری از کشورھای شوروی سابق FSU با توجه به فصول جنوب کشور چین با قیمتی در حدود ۲۵۰ تا ۲۵۵ دلار با ترم فروش سی اف آر CFR ھستند، ھمچنین تمایل به خرید اوره ی پریل از مناطق جنوب آسیا، شامل مالزی و ویتنام کمرنگ شده است. به ھرحال فروش اوره ی گرانول در منطقه ی آسیا چندان قوی نیست، جایی که خریداران تایلندی، پیشنھاد قیمت ۲۴۵ دلار بر تن و ترم فروش سی اف آر CFR را قبول نکردند. با وجود کاھش قیمت در بازار، خریداران متوجه ی این موضوع ھستند که اوج افزایش قیمت ھا نوامبر سال ۲۰۱۷ بود و بعد از آن تاریخ کاھش قیمت ھا اتفاق افتاده است که این روند فعلاً ادامه دارد.

urea1

urea2

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار