نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۰۴۵ ۳۱- - -
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۰۹ ۵۰+ ۴۹۴۰ ۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۲۹۷ ۶۹- ۴۶۸۰ ۲۵+
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۶۰۲۰ ۸۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۰۳۲ ۶۴- ۴۵۰۰ ۶۰-
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۲۰۸ ۲۵- ۴۸۶۰ ۶۰+
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۴۰۳۲ ۶۴- ۴۶۰۰ ۴۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۰۳۲ ۶۴- ۴۵۴۰ ۱۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۰۴۵ ۳۱- ۴۵۶۰ ۴۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۳۹۰۷ ۴۳- ۴۵۰۰ ۲۰۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۴۰۸۵ ۵۲- ۴۷۵۰ ۲۰۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۱۸۲ ۵۷+ ۳۶۰۰ ۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۳۰۳ ۱۴+ - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۳۳ ۲۴+ ۵۰۵۰ ۲۵۰-
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۴۰۸۵ ۵۲- ۴۵۳۰ ۲۰-
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۱۷۰ ۲۷۸- ۴۷۵۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۳۸۴۸ ۲۸۵- ۴۸۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۳۸۷۷ ۱۴۱- ۴۳۳۰ ۱۵۰-
پلی پروپیلن c30s مارون ۳۸۷۷ ۱۴۱- ۴۳۵۰ ۲۰+
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار