کد خبر 21086

torkamanestan

پتروتحلیل- عرضه های امروز بورس ترکمنستان به شرح زیر است:

عرضه برای سوم آگوست ۲۰۱۵

نحوره پرداخت: پیش پرداخت

ماده عرضه شده مقدار تناژ قیمت کل نحوه بارگیری نقطه تحویل
Base oil, grade SN-180, direction - Iran (TORC) (bid 355397 ۳,۰۰۰٫۰۰ ۸۱۰٫۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰٫۰۰ FCA TORC
Technical sulphur (TORC). Direction - Turkey. (bid. 355398) ۴۵۰٫۰۰ ۵۷٫۰۰ ۲۵,۶۵۰٫۰۰ FCA TORC
Urea, grade "B" (bid 356128) ("Turkmenkhimiya" SC) ۳۰,۰۰۰٫۰۰ ۲۱۰٫۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰٫۰۰ EXW Plant "Теjenkarbamid"
Calcinated petroleum coke (TKNPZ.) (bid 357821) direction - Russia ۱۰,۰۰۰٫۰۰ ۲۵۹٫۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰٫۰۰ FCA TORC
Polypropylene, grade TPP D 30 S (TORC) (bid.358568) ۶۵۰٫۰۰ ۱,۲۲۰٫۰۰ ۷۹۳,۰۰۰٫۰۰ FOB FCA port Turkmenbashy
Technical sulphuric acid (bid 358716) ("Turkmenkhimiya" SC) ۱۰,۰۰۰٫۰۰ ۶۰٫۰۰ ۶۰۰,۰۰۰٫۰۰ FCA Zerger station
Iodine technical brand "А" (bid. 359121) ("Turkmenkhimiya" SC) ۸۰٫۰۰ ۲۴,۰۰۰٫۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰٫۰۰ EXW Iodine plants "Balkanabat", "Bereket"
Polypropylene, grade TPP D 30 S (TORC) (bid.359864) ۱۵۰۰۰٫۰۰ ۱,۲۲۰٫۰۰ ۱۸,۳۰۰,۰۰۰٫۰۰ FOB FCA port Turkmenbashy
Base oil, grade SN-180 (TORC) (bid 359866) ۱۰,۰۰۰٫۰۰ ۵۰۰٫۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ FOB port Turkmenbashy
Base oil, grade SN-350 (TORC) (bid 359867) ۱۰,۰۰۰٫۰۰ ۵۰۰٫۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰٫۰۰ FOB port Turkmenbashy
Aviation kerosene, grade ТС-۱ (TORC) acc.to price formula "Platts" "FOB MED (Italy)" line "Jet" premium 135 USD/t., lower limit 500 USD/t.. Direction -Central Asia. (bid 360181) ۳۰,۰۰۰٫۰۰ ۱,۰۷۵٫۰۰ ۳۲,۲۵۰,۰۰۰٫۰۰ FCA PA Kenarskoye
Waste engine oil, mixture of oil pproducts according spesification (bid. 360759) ("Turkmennebitonumleri") ۲,۰۶۷٫۷۳ ۰٫۰۰ ۱۲۸,۶۰۹٫۱۸ FCA Аnnau, Balkanabat, Dashoguz, Wekilbazar, Turkmenabat petroleum enterprises
Technical sulphur (TORC). Direction - Turkey. (bid. 360848) ۵۰٫۰۰ ۵۷٫۰۰ ۲,۸۵۰٫۰۰ FCA TORC
Diesel fuel,grade Л-۰,۵-۶۲ (SOR) acc.to price formula "Platts" "FOB MED (Italy)" line "Gasoil 0.1%" discount 15 USD/t., lower limit 300 USD/t. Direction-Afghanistan. (bid 360856) ۲۰,۰۰۰٫۰۰ ۵۹۶٫۷۵ ۱۱,۹۳۵,۰۰۰٫۰۰ FCA SOR
Iodine technical brand "А" (bid. 361275) ("Turkmenkhimiya" SC) ۲۰٫۰۰ ۲۴,۰۰۰٫۰۰ ۴۸۰,۰۰۰٫۰۰ EXW Iodine plants "Balkanabat", "Bereket"
Urea, grade "B" (bid 361276) ("Turkmenkhimiya" SC) ۳۰,۰۰۰٫۰۰ ۲۱۰٫۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰٫۰۰ EXW Plant "Marykarbamid"
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار