نوع کالا تولید کننده قیمت بورس
تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها
قیمت بازار
تغییر نسبت به‌ روز‌ گذشته
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم ۴۱۴۶ ۳۴۴- ۵۰۵۰ ۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ تبریز ۴۵۹۹ ۲۴۸- ۵۰۰۰ ۸۰-
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ تبریز ۴۴۹۰ ۲۴۱- ۵۰۰۰ ۵۰-
ABS تزریقی تبریز ۵۴۰۰ ۰ ۵۸۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 بندرامام ۴۲۱۰ ۱۰۹- ۴۷۵۰ ۰
پلی اتیلن سبک خطی LL209AA امیرکبیر ۴۳۲۹ ۱۴۹- ۴۷۷۰ ۸۰-
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ بندرامام ۴۲۱۰ ۱۰۹- ۴۷۰۰ ۵۰-
پلی اتیلن سبک TX002102 لاله ۴۲۱۰ ۱۰۹- ۴۶۵۰ ۷۰-
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ بندرامام ۴۱۴۶ ۳۴۴- ۴۴۸۰ ۱۷۰-
پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ جم ۴۰۰۰ ۲۷۲- ۴۸۲۰ -
پلی اتیلن سنگین فیلم ۷۰۰۰ F مهر ۴۲۲۷ ۱۹۶- ۴۹۰۰ ۳۰-
پلی‌اتیلن‌ترفتالات‌گرید بطری۸۲۱ تندگویان ۳۲۵۰ ۲۰۲- - -
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ تبریز ۴۴۶۱ ۲۱۴- - -
پلی اتیلن سنگین EX3 امیرکبیر ۴۳۶۳ ۳- ۴۸۸۰ -
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 مارون ۴۲۲۷ ۱۹۶- ۴۸۰۰ -
SBR1502(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۸۲۱ ۴۴- ۵۰۰۰ ۰
SBR1712(استایرن بوتادین رابر) بندرامام ۴۵۰۳ ۴۲- ۵۰۰۰ ۰
پلی پروپیلن z30s مارون ۴۰۹۱ ۱۶- ۴۶۹۰ ۰
پلی پروپیلن c30s مارون ۴۰۹۱ ۱۶- ۴۶۸۰ ۰
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار