کد خبر : 16458

آمار معاملات قیر در تالار صادراتی بورس کالای ایران - هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۴
تاریخ نام کالا تولیدکننده نوع قرارداد مقدار معامله شده (تن) متوسط قیمت معامله شده(ریال) متوسط قیمت معامله شده (واحد اصلی) تاریخ تحویل عرضه کننده
۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ قیر ۶۰۷۰ اصفهان قیر نقدی ($) ۱,۰۰۰ ۹,۶۳۵ ۳۴۰ ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ اصفهان قیر
۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ قیر ۶۰۷۰ انرژی تجارت سام نقدی ($) ۴,۰۰۰ ۹,۰۶۸ ۳۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ انرژی تجارت سام
۳ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ قیر ۶۰۷۰ قیر و عایق جنت آباد نقدی ($) ۵۰۰ ۸,۶۴۳ ۳۰۵ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ قیر و عایق جنت آباد
۴ ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ قیر ۶۰۷۰ معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) نقدی ($ مچینگ) ۵,۰۰۰ ۱۲,۰۴۳ ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ معماران تجارت آفتاب
۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ قیر ۶۰۷۰ شیمی تجارت نقش جهان نقدی ($) ۱,۵۰۰ ۸,۸۹۸ ۳۱۴ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ شیمی تجارت نقش جهان
۶ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ قیر ۶۰۷۰ قیر و عایق جنت آباد نقدی ($) ۱۰۰ ۸,۹۵۴ ۳۱۶ ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ قیر و عایق جنت آباد
۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ قیر ۶۰۷۰ شیمی تجارت نقش جهان نقدی ($ مچینگ) ۲,۰۰۰ ۸,۸۹۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ شیمی تجارت نقش جهان
۸ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ قیر ۶۰۷۰ پالایش نفت تبریز نقدی ($) ۳۰۰ ۹,۰۲۲ ۳۱۸ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ شرکت پالایش نفت تبریز
۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ قیر ۶۰۷۰ انرژی تجارت سام نقدی ($) ۴,۰۰۰ ۹,۰۷۹ ۳۲۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ انرژی تجارت سام
۱۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ قیر ۶۰۷۰ توان گستران عایق نقدی ($) ۲۰۰ ۹,۱۰۷ ۳۲۱ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ توان گستران عایق
۱۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ قیر ۶۰۷۰ صنعت قیر هرمزگان نقدی ($) ۲,۰۰۰ ۹,۷۰۳ ۳۴۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ تولیدی صنعت قیر هرمزگان
۱۲ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ قیر ۸۵۱۰۰ صنعت قیر هرمزگان نقدی ($) ۱,۰۰۰ ۹,۷۰۳ ۳۴۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ تولیدی صنعت قیر هرمزگان
۱۳ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ قیر ۶۰۷۰ پالایش نفت تبریز نقدی ($ مچینگ) ۲۰ ۹,۰۲۲ ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ شرکت پالایش نفت تبریز
۱۴ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ قیر ۶۰۷۰ فومن شیمی گستر نقدی ($) ۲,۰۰۰ ۹,۹۳۰ ۳۵۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ فومن شیمی گستر
۱۵ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ قیر ۶۰۷۰ فومن شیمی گستر نقدی ($) ۵,۰۰۰ ۹,۹۳۰ ۳۵۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ فومن شیمی گستر
۱۶ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ قیر ۶۰۷۰ معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) نقدی ($) ۱,۰۰۰ ۱۲,۰۵۷ ۴۲۵ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ معماران تجارت آفتاب
۱۷ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ قیر ۶۰۷۰ نگین گام پارس نقدی ($) ۴۶۰ ۹,۰۷۸ ۳۲۰ ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ نگین گام پارس
ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار