کد خبر 15119

آمار معاملات قیر در تالار داخلی بورس کالای ایران - هفته سوم فروردین ۱۳۹۴

تاریخ نام کالا تولیدکننده نوع قرارداد مقدار معامله شده (تن) متوسط قیمت معامله شده(ریال) تاریخ تحویل
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ قیر MC250 نفت جی نقدی ۴۷ ۱۳,۶۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر ۶۰۷۰ پالایش نفت شیراز نقدی ۷۳ ۹,۱۵۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد آبادان نقدی ۵۰ ۹,۶۷۶ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد اراک نقدی ۵۳۶ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد تهران نقدی ۷۱۷ ۹,۳۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی ۳۰۰ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی ۱۹۱ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان نقدی ۲۰ ۱۳,۶۷۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران نقدی ۱۳۷ ۱۳,۶۷۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر MC250 نفت جی نقدی ۴۵ ۱۳,۶۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر MC250 نفت جی نقدی ۱۵۶ ۱۳,۶۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ۳۰۰ ۹,۳۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی (مچینگ) ۶۰۰ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی ۱۳۵ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی ۱۴۶ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ۴۶ ۹,۶۷۶ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد اراک نقدی (مچینگ) ۵۰۰ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ۱۴۰ ۹,۳۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی (مچینگ) ۲۵ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان نقدی (مچینگ) ۲۴ ۱۳,۶۷۱ ۱۳۹۴/۰۱/۱۹
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد آبادان نقدی ۱,۳۶۱ ۹,۶۷۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد آبادان نقدی ۲,۳۰۵ ۹,۶۷۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد اراک نقدی ۱,۳۸۷ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد بندرعباس نقدی ۱,۵۰۰ ۹,۲۲۸ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد تهران نقدی ۱,۰۸۳ ۹,۳۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد تهران نقدی ۱۱,۳۸۴ ۹,۳۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد شیراز نقدی ۱۰۰ ۹,۶۷۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد شیراز نقدی ۹,۵۵۹ ۹,۶۷۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی ۶۹۲ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۸۵۱۰۰ نفت پاسارگاد تبریز نقدی ۷,۶۲۴ ۹,۵۸۹ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر ۸۵۱۰۰ نفت جی نقدی ۳۷۴ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر MC250 پالایش نفت شیراز نقدی ۶۰ ۱۲,۷۶۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر MC250 نفت پاسارگاد آبادان نقدی ۲۵ ۱۳,۶۷۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر MC250 نفت پاسارگاد تهران نقدی ۲۰۶ ۱۳,۶۷۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ قیر امولسیونی زودشکن نفت پاسارگاد تهران نقدی ۵۰ ۶,۷۳۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ قیر ۶۰۷۰ نفت جی نقدی ۳۶۶ ۸,۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ قیر MC250 مهندسی قیر و آسفالت غرب نقدی ۲۲ ۱۳,۹۵۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ قیر امولسیون CRS1 مهندسی قیر و آسفالت غرب نقدی ۲۲ ۸,۹۰۰ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ قیر امولسیون CSS1 مهندسی قیر و آسفالت غرب نقدی ۲۲ ۱۱,۱۵۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۷
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ قیر ۶۰۷۰ پالایش نفت شیراز نقدی (مچینگ) ۱۰۰ ۹,۱۵۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ قیر ۶۰۷۰ نفت پاسارگاد تهران نقدی (مچینگ) ۳۴۰ ۹,۳۱۷ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ قیر MC250 پالایش نفت شیراز نقدی (مچینگ) ۱۷ ۱۲,۷۶۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۴
ارسال نظر

نظرات کاربران

آخرین اخبار
ادامه اخبار