کد خبر : 41838

پتروتحلیل- پیشنهاد می کنم شیمی شهرها را برای صنایع پایین دست پتروشیمی ها راه اندازی کنید؛ چرا که قرار گرفتن پایین دستی ها در کنار هم سبب هم افزایی می شود. نمونه های بسیاری از شیمی شهرها در کره و آلمان وجود دارد.

باید پارک های شیمیایی یا شیمی شهرها نزدیک پتروشیمی های مادر برای دسترسی آسان به خوراک و کنار آب برای یوتیلیتی متمرکز وجود داشته باشد. همچنین با ایجاد این شیمی شهرها، می توان قیمت تمام شده سرمایه گذاری ها را کاهش داد و تجمع صنایع پایین دست، امکان صادرات را ایجاد می کند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار
ادامه اخبار